Tietosuojaseloste

Päivitetty 6.1.2023

Rekisteritiedot

Tämä on Kuntosali Jyväskylän henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Kuntosali Jyväskylän aputoiminimi on Open Gym Jyväskylä.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan merkintöjä, joista voidaan tunnistaa yksittäinen käyttäjä/asiakas. Tämä tietosuojakäytäntö sisältää Kuntosali Jyväskylän toimintaperiaatteet henkilötietojen käsittelystä, säilyttämisestä ja luovuttamisesta.

1 Rekisterin nimi
Open Gym Jyväskylä jäsenrekisteri

2 Rekisterin pitäjä 

Kuntosali Jyväskylä Oy 3295683-2
Sorastajantie 1, 40320 JYVÄSKYLÄ
asiakaspalvelu@opengym.fi
040 550 1653

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Markus Rosti markus@opengym.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Open Gym Jyväskylän asiakassuhteiden hoitamiseen, jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen ja kohdentamiseen Open Gym Jyväskylän toimesta. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Peruste henkilötietojen käsittelylle on sopimus rekisteröidyn ja Open Gym Jyväskylän välillä.

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

5a Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaiden yksilöintitiedot
    • nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Jäsenen ostamat ja/tai tilaamat palvelut
  • Maksureskontra
  • Loki kuntosalikäynneistä
  • Muut asiakkan itsensä antamat tiedot

Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Kaikki tiedot säilytetään kuusi (6) vuotta lukien Open Gym Jyväskylän ja asiakkaan asiakassuhteen päättymisvuoden lopusta Kirjanpitolain 2. luvun 10. artiklan (30.12.1997/1336) määräämänä.

8 Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa.

B. Sähköinen aineisto

Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään ammattinimike- ja tehtäväkohtaisesti.

Tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

10 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on Henkilötietolain 26–28 § perusteella pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa millaisia häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti osoitteeseen asiakaspalvelu@opengym.fi.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki §29).

Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena osoitteeseen asiakaspalvelu@opengym.fi.